0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Sviečka sójová Everflame Sviečka sójová Everflame
-34%

Sviečka Everflame s drahokamom Citrín

SKU: 2362 Citrine

Rýchly prehľad

Sviečka s drahokamom citrín. Vonná esencia: Grapefruitový raj. Čas horenia 40hodín. 100% čistý prírodný sójový vosk. Čakra: Solar Plexus. Akcia! Pri objednávke 3 a viac sviečok + 1 zdarma. Platí aj na mix druhov. Pri objednávke dopíšte typ sviečky zdarma. Pri objednávke napr. 6 ks +2ks zdarma. atď.

Dostupnosť: Skladom

Bežná cena: 19,40 €

Akciová cena Bez DPH: 10,75 € S DPH: 12,90 €

Detaily

SVIEČKA POZITIVITY

Drahokam - Citrín

slnečný svit - pozitivita - svetlo

Zapáľte túto sviečku a používajte okolo seba žiarivú pozitívnu energiu. Citrín nesie cnosti samoliečenia, inšpirácie a sebazdokonaľovania. Vďaka spojeniu s čakrou solar plexus zvýši vašu dôveru a osobnú silu. Odstráňte všetky blokády v čakre solar plexu a zvoľte pozitivitu a šťastie.
Citrín – kameň priťahujúci peniaze a úspech. Podnecuje kreativitu a myslenie.

Privlastňované vlastnosti a účinky Citrínu
•    je symbolom pohody, tepla, vitality istoty a dôvery
•    pôsobí očistným, povzbudzujúcim a zároveň uvoľňujúcim spôsobom na naše myslenie
•    pomáha spracovávať naše životné skúsenosti a pocity
•    uvoľňuje citové blokády
•    umožňuje nám poučiť sa zo životných situácií
•    vďaka jeho energií, pociťujeme pocit spokojnosti
•    priťahuje úspech a bohatstvo
•    pomáha využívať intuitívne vnímanie
•    ochraňuje pred negatívnymi vibráciami
•    oživuje látkovú premenu
•    pôsobí pozitívne pri žalúdočných problémoch
•    podporuje vylučovanie jedovatých látok
•    čistí črevný systém
•    podporuje čistenie pokožky
•    vyrovnáva tvorbu inzulínu pri cukrovke
•    používa sa pri nadúvaní a žalúdočných kŕčoch
•    lieči fóbie a depresie


- 100% čistý sójový vosk,
- Drevený prírodný knôt,
- Prémiové esenciálne oleje + vonné látky
- Ručná výroba  
- Skutočné prírodné drahokamy
- Hmotnosť sviečky: 230 gramov
- Čas horenia cca. 40h


Prírodný sójový vosk vs. parafínový vosk
Sójové sviečky ktoré sú ekologické na prvý pohľad vyzerajú a voňajú rovnako ako parafínové, no ponúkajú výrazné výhody.
Sviečky ktoré sa bežne predávajú v obchodoch sú parafínové a sú vyrobené z ropy, čo patrí k neobnoviteľným zdrojom. Pričom spaľovanie mnohých ropných sviečok uvoľňuje do ovzdušia látky (toxický benzén a toluén- známe karcinogény), ktoré nepôsobia priaznivo na naše zdravie a sú spájané aj s astmou.
Prečo si zvoliť sviečku zo sójového vosku Everflame? Sójový vosk je z obnoviteľných zdrojov. Horí omnoho čistejšie a pri nižšej teplote ako parafínový vosk.
Sójová sviečka môže byť síce trochu drahšia, ale môže Vám potom robiť radosť dlhšiu dobu a hlavne v zdravom prostredí.


+ Keď sviečku prvýkrát pálite, nechajte voskom pokryť celú plochu. Naučíte tým sviečku horieť rovnomerne naprieč, predĺži sa doba horenia. Asi najčastejším problémom, s ktorým sa milovníci sviečok stretávajú, je takzvané „tunelovanie“ sviečky. V praxi to znamená, že vosk sa topí iba v strede sviečky a nie rovnomerne po celom povrchu, čo spôsobuje, že sa tu tvorí diera alebo akýsi „tunel“. Vosk má totiž čosi ako pamäť a prvotný bazénik sviečke zaručí, že pri každom ďalšom zapálení bude horieť dobre. To znamená napríklad, že sviečka nebude “tunelovať”, teda že zvyšky vosku neostanú nevyužité na stenách pohára. Ak by to nastalo a kameň je veľký, vyberte ho kým sa vosk rovnomerne neroztopí. Ďalšou možnosťou keď sa už vytvorí tunel je vyrovanie povrchu lyžičkou a rovnomerné zahriatie povrchu horúcim vzduchom. Niekedy pomôže aj obaliť pohár alobalom s dierkou v strede na pár minút.
+ Sviečky by sa nemali naraz páliť dlhšie ako štyri hodiny.
+ Prestaňte používať sviečku, keď v spodnej časti nádoby zostane 1 cm vosku.

V prípade že máte záujem o spoluprácu ohľadom našich sviečok v rámci veľkoobchodu, obchodu, e-shopu a pod., prosíme ozvite sa nám na info@interion.sk


ENG

POSITIVITY CANDLE

 

Gemstone - Citrine

 

sunshine - positivity - light

 

Light this candle and use radiant positive energy around you. Citrine carries the virtues of self-healing, inspiration and self-improvement. Thanks to the connection with the chakra, the solar plexus will increase your confidence and personal strength. Remove all blockages in the solar plexus chakra and choose positivity and happiness.

Citrine - a stone attracting money and success. It stimulates creativity and thinking.

 

Appropriated properties and effects of Citrine

• is a symbol of well-being, warmth, vitality, confidence and trust

• acts in a cleansing, encouraging and at the same time relaxing way on our thinking

• helps process our life experiences and feelings

• relieves emotional blockages

• allows us to learn from life situations

• Thanks to his energies, we feel a sense of satisfaction

• attracts success and wealth

• helps to use intuitive perception

• protects against negative vibrations

• revives metabolism

• has a positive effect on stomach problems

• promotes the excretion of toxic substances

• cleanses the intestinal system

• promotes skin cleansing

• balances insulin production in diabetes

• used for bloating and stomach cramps

• treats phobias and depression

 

 

- 100% pure soy wax,

- Natural wooden wick

- Premium essential oils + fragrances

- Hand made

- Real natural gems

- Candle weight: 230 grams

- Burning time approx. 40h

 

 

Natural soy wax vs. paraffin wax

Soy candles that are organic at first glance look and smell the same as paraffin, but offer significant benefits.

Candles that are commonly sold in stores are paraffin and are made from oil, which is a non-renewable resource. While the burning of many oil candles releases substances into the air (toxic benzene and toluene-known carcinogens) that do not have a positive effect on our health and are also associated with asthma.

Why choose an Everflame soy wax candle? Soy wax is from renewable sources. It burns much cleaner and at a lower temperature than paraffin wax.

The soy candle may be a little more expensive, but it can then make you happy for a longer time and especially in a healthy environment.

 

 

+ When burning a candle for the first time, let the whole area cover with wax. This will teach the candle to burn evenly across, extending the burning time.

+ Candles should not be fired for more than four hours at a time.

+ Stop using the candle when 1 cm of wax remains at the bottom of the container.

 

Each gemstone is unique, a slightly different shape. Ie. the image may differ slightly from the actual one.

 

HU

POZITIVITÁS GYERTYA

 

Drágakő - Citrin

 

napsütés - pozitivitás - fény

 

Gyújtsd meg ezt a gyertyát, és használj sugárzó pozitív energiát körülötted. A citrin magában hordozza az öngyógyítás, az inspiráció és az önfejlesztés erényeit. A csakrával való kapcsolatnak köszönhetően a napfonat növeli önbizalmát és személyes erejét. Távolítsa el az összes elzáródást a napfonat csakrában, és válassza a pozitivitást és a boldogságot.

Citrin - kő, amely vonzza a pénzt és a sikert. Serkenti a kreativitást és a gondolkodást.

 

A citrin megfelelő tulajdonságai és hatásai

• a jólét, a melegség, a vitalitás, a bizalom és a bizalom szimbóluma

• tisztító, bátorító és egyben ellazító módon hat gondolkodásunkra

• segít feldolgozni élettapasztalatainkat és érzéseinket

• enyhíti az érzelmi elzáródásokat

• lehetővé teszi számunkra, hogy tanuljunk az élethelyzetekből

• Energiáinak köszönhetően elégedettséget érzünk

• vonzza a sikert és a gazdagságot

• segít az intuitív érzékelés használatában

• véd a negatív rezgések ellen

• feleleveníti az anyagcserét

• pozitív hatással van a gyomorproblémákra

• elősegíti a mérgező anyagok kiválasztódását

• tisztítja a bélrendszert

• elősegíti a bőr tisztítását

• egyensúlyban tartja az inzulintermelést cukorbetegségben

• puffadás és gyomorgörcs esetén alkalmazzák

• fóbiákat és depressziót kezel

 

 

- 100% tiszta szójaviasz,

- Természetes fa kanóc

- Prémium illóolajok + illatanyagok

- Kézzel készített

- Valódi természetes drágakövek

- Gyertya súlya: 230 gramm

- Égési idő kb. 40h

 

 

Természetes szójaviasz vs. parafin viasz

Az első pillantásra organikus szójagyertyák ugyanolyan kinézetűek és szagúak, mint a paraffin, de jelentős előnyökkel járnak.

A boltokban általában forgalmazott gyertyák paraffinból készülnek, és olajból készülnek, amely nem megújuló erőforrás. Míg sok olajgyertya égése során olyan anyagok kerülnek a levegőbe (mérgező benzol és toluol ismert rákkeltő anyagok), amelyek nincsenek pozitív hatással egészségünkre, és asztmával is társulnak.

Miért válasszon egy Everflame szójaviasz gyertyát? A szójaviasz megújuló forrásokból származik. Sokkal tisztábban és alacsonyabb hőmérsékleten ég, mint a paraffinviasz.

Lehet, hogy a szójagyertya egy kicsit drágább, de ezután hosszabb ideig boldoggá teheti Önt, különösen egészséges környezetben.

 

 

+ A gyertya első elégetésénél hagyja, hogy az egész területet viasz borítsa be. Ez megtanítja a gyertyát egyenletesen égni, meghosszabbítva az égési időt.

+ A gyertyákat nem szabad egyszerre négy óránál tovább lőni.

+ Ha a tartály alján 1 cm viasz marad, hagyja abba a gyertya használatát.

 

Minden drágakő egyedi, kissé más alakú. Azaz. a kép kissé eltérhet a valóságtól.

 

RO

LUMANA DE POSITIVITATE

 

Piatră prețioasă - Citrin

 

soare - pozitivitate - lumină

 

Aprindeți această lumânare și folosiți energie pozitivă radiantă în jurul vostru. Citrinul poartă virtuțile de auto-vindecare, inspirație și auto-îmbunătățire. Datorită conexiunii cu chakra, plexul solar vă va crește încrederea și puterea personală. Eliminați toate blocajele din chakra plexului solar și alegeți pozitivitatea și fericirea.

Citrinul - o piatră care atrage bani și succes. Stimulează creativitatea și gândirea.

 

Proprietăți și efecte adecvate ale citrinului

• este un simbol al bunăstării, căldurii, vitalității, încrederii și încrederii

• acționează într-un mod curățător, încurajator și în același timp relaxant asupra gândirii noastre

• ne ajută să ne procesăm experiențele și sentimentele de viață

• ameliorează blocajele emoționale

• ne permite să învățăm din situațiile de viață

• Datorită energiilor sale, simțim un sentiment de satisfacție

• atrage succesul și bogăția

• ajută la utilizarea percepției intuitive

• protejează împotriva vibrațiilor negative

• reînvie metabolismul

• are un efect pozitiv asupra problemelor de stomac

• favorizează excreția substanțelor toxice

• curăță sistemul intestinal

• promovează curățarea pielii

• echilibrează producția de insulină în diabet

• utilizat pentru balonare și crampe stomacale

• tratează fobiile și depresia

 

 

- ceară de soia pură 100%,

- fitil natural din lemn

- Uleiuri esențiale premium + parfumuri

- Făcut manual

- Adevărate pietre naturale

- Greutatea lumânării: 230 grame

- Timp de ardere aprox. 40h

 

 

Ceara de soia naturala vs. parafină

Lumanarile din soia care sunt organice la prima vedere arata si miros la fel ca parafina, dar ofera beneficii semnificative.

Lumânările care se vând în mod obișnuit în magazine sunt parafină și sunt fabricate din ulei, care este o resursă neregenerabilă. În timp ce arderea multor lumânări cu ulei eliberează substanțe în aer (substanțe cancerigene toxice pentru benzen și toluen), care nu au un efect pozitiv asupra sănătății noastre și sunt, de asemenea, asociate cu astmul.

De ce să alegi o lumânare Everflame din ceară de soia? Ceara de soia provine din surse regenerabile. Arde mult mai curat și la o temperatură mai scăzută decât ceara de parafină.

Lumânarea cu soia poate fi puțin mai scumpă, dar vă poate face apoi fericit pentru o perioadă mai lungă de timp și mai ales într-un mediu sănătos.

 

 

+ Când ardeți lumânarea pentru prima dată, lăsați întreaga zonă să se acopere cu ceară. Aceasta va învăța lumânarea să ardă uniform, prelungind timpul de ardere.

+ Lumânările nu trebuie arse mai mult de patru ore la rând.

+ Nu mai folosi lumânarea când rămâne 1 cm de ceară în fundul recipientului.

 

Fiecare piatră prețioasă este unică, are o formă ușor diferită. Adică. imaginea poate diferi ușor de cea reală.

 

Podobné produkty