0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Sviečka eveflame tigrie oko Sviečka eveflame tigrie oko
-34%

Sviečka Everflame s polodrahokamom Tigrie oko

SKU: Everflame 2348 Tigers eye

Rýchly prehľad

Sviečka s polodrahokamom Tigrie oko. Vonná esencia: Santalové drevo. Čas horenia 40hodín. 100% čistý prírodný sójový vosk. Čakra: Solar Plexus. Akcia! Pri objednávke 3 a viac sviečok + 1 zdarma. Platí aj na mix druhov. Pri objednávke dopíšte typ sviečky zdarma. Pri objednávke napr. 6 ks +2ks zdarma. atď.

Dostupnosť: Skladom

Bežná cena: 19,40 €

Akciová cena Bez DPH: 10,75 € S DPH: 12,90 €

Detaily

SVIEČKA ODVAHY

Drahokam - Tigrie oko

odvaha - dôvera - nádej

Zapáľte túto sviečku, aby ste posilnili svoju odvahu, duševnú čistotu, dôveru a motiváciu. Tigrie oko má silné spojenie s čakrou solar plexus, ktorá je centrom vašej osobnej sily. Uzdravením čakry solar plexu môžete začať dôverovať sebe samému a cítiť sa motivovaní a posilnení. Tigrie oko je jedným z najvyhľadávanejších polodrahokamov vďaka svojim silným účinkom.

Privlastňované vlastnosti a účinky Tigrieho oka

•    pomáha nám nájsť čo hľadáme
•    zbavuje pripútanosti k pominuteľným veciam
•    podporuje nazeranie do vlastného vnútra
•    dáva nám pocit bezpečia
•    hreje naše telo a pomáha rýchlejšie prekonať nachladnutie
•    posilňuje zrak
•    odstraňuje citové blokády
•    mierni astmu


- 100% čistý sójový vosk,
- Drevený prírodný knôt,
- Prémiové esenciálne oleje + vonné látky
- Ručná výroba  
- Skutočné prírodné polodrahokamy
- Hmotnosť sviečky: 230 gramov
- Čas horenia cca. 40h

Prírodný sójový vosk vs. parafínový vosk
Sójové sviečky ktoré sú ekologické na prvý pohľad vyzerajú a voňajú rovnako ako parafínové, no ponúkajú výrazné výhody.
Sviečky ktoré sa bežne predávajú v obchodoch sú parafínové a sú vyrobené z ropy, čo patrí k neobnoviteľným zdrojom. Pričom spaľovanie mnohých ropných sviečok uvoľňuje do ovzdušia látky (toxický benzén a toluén- známe karcinogény), ktoré nepôsobia priaznivo na naše zdravie a sú spájané aj s astmou.
Prečo si zvoliť sviečku zo sójového vosku Everflame? Sójový vosk je z obnoviteľných zdrojov. Horí omnoho čistejšie a pri nižšej teplote ako parafínový vosk.
Sójová sviečka môže byť síce trochu drahšia, ale môže Vám potom robiť radosť dlhšiu dobu a hlavne v zdravom prostredí.


+ Keď sviečku prvýkrát pálite, nechajte voskom pokryť celú plochu. Naučíte tým sviečku horieť rovnomerne naprieč, predĺži sa doba horenia. Asi najčastejším problémom, s ktorým sa milovníci sviečok stretávajú, je takzvané „tunelovanie“ sviečky. V praxi to znamená, že vosk sa topí iba v strede sviečky a nie rovnomerne po celom povrchu, čo spôsobuje, že sa tu tvorí diera alebo akýsi „tunel“. Vosk má totiž čosi ako pamäť a prvotný bazénik sviečke zaručí, že pri každom ďalšom zapálení bude horieť dobre. To znamená napríklad, že sviečka nebude “tunelovať”, teda že zvyšky vosku neostanú nevyužité na stenách pohára. Ak by to nastalo a kameň je veľký, vyberte ho kým sa vosk rovnomerne neroztopí. Ďalšou možnosťou keď sa už vytvorí tunel je vyrovanie povrchu lyžičkou a rovnomerné zahriatie povrchu horúcim vzduchom. Niekedy pomôže aj obaliť pohár alobalom s dierkou v strede na pár minút.
+ Sviečky by sa nemali naraz páliť dlhšie ako štyri hodiny.
+ Prestaňte používať sviečku, keď v spodnej časti nádoby zostane 1 cm vosku.

Obrázok sa môže líšiť od skutočnosti, keďže každá sviečka je ručne vyrobená a každý kameň je prírodný - rôzny.

V prípade že máte záujem o spoluprácu ohľadom našich sviečok v rámci veľkoobchodu, obchodu, e-shopu a pod., prosíme ozvite sa nám na info@interion.sk


ENG

CANDLE OF COURAGE

 

Gemstone - Tiger eye

 

courage - trust - hope

 

Light this candle to strengthen your courage, mental purity, confidence and motivation. The tiger's eye has a strong connection to the solar plexus chakra, which is the center of your personal strength. By healing the chakra of the solar plexus, you can begin to trust yourself and feel motivated and strengthened. Tiger's eye is one of the most sought-after semi-precious stones due to its strong effects.

 

Appropriated properties and effects of the Tiger's eye

 

• helps us find what we are looking for

• frees the attachment to fleeting things

• Supports peeking inside

• gives us a sense of security

• warms our body and helps to overcome a cold faster

• strengthens eyesight

• removes emotional blockages

• mild asthma

 

 

- 100% pure soy wax,

- Natural wooden wick

- Premium essential oils + fragrances

- Hand made

- Real natural semi-precious stones

- Candle weight: 230 grams

- Burning time approx. 40h

 

Natural soy wax vs. paraffin wax

Soy candles that are organic at first glance look and smell the same as paraffin, but offer significant benefits.

Candles that are commonly sold in stores are paraffin and are made from oil, which is a non-renewable resource. While the burning of many oil candles releases substances into the air (toxic benzene and toluene-known carcinogens) that do not have a positive effect on our health and are also associated with asthma.

Why choose an Everflame soy wax candle? Soy wax is from renewable sources. It burns much cleaner and at a lower temperature than paraffin wax.

The soy candle may be a little more expensive, but it can then make you happy for a longer time and especially in a healthy environment.

 

 

+ When burning a candle for the first time, let the whole area cover with wax. This will teach the candle to burn evenly across, extending the burning time.

+ Candles should not be fired for more than four hours at a time.

+ Stop using the candle when 1 cm of wax remains at the bottom of the container.

 

The picture may differ from reality, as each candle is handmade and each stone is natural - different.

 

HU

BÁTORSÁG GYERTYA

 

Drágakő - tigrisszem

 

bátorság - bizalom - remény

 

Gyújtsa meg ezt a gyertyát, hogy erősítse bátorságát, szellemi tisztaságát, magabiztosságát és motivációját. A tigris szeme szorosan kapcsolódik a napfonat csakrához, amely személyes erőd központja. A napfonat csakrájának gyógyításával elkezdheti bízni önmagában, és motiváltnak és megerősítettnek érezheti magát. A tigris szeme erős hatása miatt az egyik legkeresettebb féldrágakő.

 

A tigrisszem megfelelő tulajdonságai és hatásai

 

• segít megtalálni azt, amit keresünk

• felszabadítja a ragaszkodást a röpke dolgokhoz

• Támogatja a bepillantást

• biztonságérzetet ad nekünk

• felmelegíti testünket és elősegíti a megfázás gyorsabb leküzdését

• erősíti a látást

• eltávolítja az érzelmi elzáródásokat

• enyhe asztma

 

 

- 100% tiszta szójaviasz,

- Természetes fa kanóc

- Prémium illóolajok + illatanyagok

- Kézzel készített

- Valódi természetes féldrágakövek

- Gyertya súlya: 230 gramm

- Égési idő kb. 40h

 

Természetes szójaviasz vs. parafin viasz

Az első pillantásra szerves szójagyertyák ugyanolyan kinézetűek és szagúak, mint a paraffin, de jelentős előnyökkel járnak.

A boltokban általában forgalmazott gyertyák paraffinból készülnek, és olajból készülnek, amely nem megújuló erőforrás. Míg sok olajgyertya égése során olyan anyagok kerülnek a levegőbe (mérgező benzol és toluol ismert rákkeltő anyagok), amelyek nincsenek pozitív hatással egészségünkre, és asztmával is társulnak.

Miért válasszon egy Everflame szójaviasz gyertyát? A szójaviasz megújuló forrásokból származik. Sokkal tisztábban és alacsonyabb hőmérsékleten ég, mint a paraffinviasz.

Lehet, hogy a szója gyertya egy kicsit drágább, de ezután hosszabb ideig boldoggá teheti Önt, különösen egészséges környezetben.

 

 

+ A gyertya első elégetésénél hagyja, hogy az egész területet viasz borítsa be. Ez megtanítja a gyertyát egyenletesen égni, meghosszabbítva az égési időt.

+ A gyertyákat nem szabad egyszerre négy óránál tovább lőni.

+ Ha a tartály alján 1 cm viasz marad, hagyja abba a gyertya használatát.

 

A kép eltérhet a valóságtól, mivel minden gyertya kézzel készített, és minden kő természetes - más.

 

RO

LUMANA DE CURAJ

 

Piatră prețioasă - Ochi de tigru

 

curaj - încredere - speranță

 

Aprindeți această lumânare pentru a vă întări curajul, puritatea mentală, încrederea și motivația. Ochiul de tigru are o conexiune puternică cu chakra plexului solar, care este centrul puterii tale personale. Vindecând chakra plexului solar, poți începe să ai încredere în tine și să te simți motivat și întărit. Ochiul de tigru este una dintre cele mai căutate pietre semiprețioase datorită efectelor sale puternice.

 

Proprietăți și efecte adecvate ale ochiului Tigrului

 

• ne ajută să găsim ceea ce căutăm

• eliberează atașamentul de lucruri trecătoare

• Sprijină vizionarea în interior

• ne oferă un sentiment de securitate

• ne încălzește corpul și ajută să depășim mai repede răceala

• întărește vederea

• elimină blocajele emoționale

• astm ușor

 

 

- ceară de soia pură 100%,

- fitil natural din lemn

- Uleiuri esențiale premium + parfumuri

- Făcut manual

- Pietre semi-prețioase naturale reale

- Greutatea lumânării: 230 grame

- Timp de ardere aprox. 40h

 

Ceara de soia naturala vs. parafină

Lumanarile din soia care sunt organice la prima vedere arata si miros la fel ca parafina, dar ofera beneficii semnificative.

Lumânările care se vând în mod obișnuit în magazine sunt parafină și sunt fabricate din ulei, care este o resursă neregenerabilă. În timp ce arderea multor lumânări cu ulei eliberează substanțe în aer (substanțe cancerigene toxice pentru benzen și toluen), care nu au un efect pozitiv asupra sănătății noastre și sunt, de asemenea, asociate cu astmul.

De ce să alegi o lumânare Everflame din ceară de soia? Ceara de soia provine din surse regenerabile. Arde mult mai curat și la o temperatură mai scăzută decât ceara de parafină.

Lumânarea cu soia poate fi puțin mai scumpă, dar vă poate face apoi fericit pentru o perioadă mai lungă de timp și mai ales într-un mediu sănătos.

 

 

+ Când ardeți o lumânare pentru prima dată, lăsați întreaga zonă să se acopere cu ceară. Aceasta va învăța lumânarea să ardă uniform, prelungind timpul de ardere.

+ Lumânările nu trebuie arse mai mult de patru ore la rând.

+ Nu mai folosi lumânarea când rămâne 1 cm de ceară în fundul recipientului.

 

Imaginea poate diferi de realitate, deoarece fiecare lumânare este realizată manual și fiecare piatră este naturală - diferită.

 

 

Podobné produkty