0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Sviečka s drahokamom Ametyst Sviečka s drahokamom Ametyst
-34%

Sviečka Everflame s drahokamom Ametyst

SKU: 2324 Amethyst

Rýchly prehľad

Sviečka s drahokamom ametyst. Vonná esencia: Levanduľa - Borievka. Čas horenia 40hodín. 100% čistý prírodný sójový vosk. Čakra: Siedma Korunná čakra. Akcia! Pri objednávke 3 a viac sviečok + 1 zdarma. Platí aj na mix druhov. Pri objednávke dopíšte typ sviečky zdarma. Pri objednávke napr. 6 ks +2ks zdarma. atď.

Dostupnosť: Skladom

Bežná cena: 19,40 €

Akciová cena Bez DPH: 10,75 € S DPH: 12,90 €

Detaily

SVIEČKA DUŠEVNEJ ROVNOVÁHY

Drahokam - Ametyst

rovnováha - jasnosť - pokoj

Zapáľte túto sviečku, aby ste vyrovnali náladu, upokojili myseľ a odbúrali stres. Ametyst je považovaný za najsilnejší a najochrannejší kryštál. Vďaka hlbokému spojeniu s čakrou tretieho oka pomôže Ametyst posilniť vašu intuíciu. Nájdite vnútorný pokoj a očistite energiu okolo seba.

Privlastňované vlastnosti a účinky Ametystu

•    dodáva nám dôveru v život
•    ametyst ukľudňuje, rozpúšťa strach, starosti a zlosť
•    vnáša rovnováhu do vzťahu medzi mužom a ženou, ich milostný život robí harmonickým
•    vyjasňuje videnie, sny a budúcnosť
•    učí nás pokore a súcitu
•    napomáha intuícii a meditácii
•    pomáha uskutočniť naše vízie
•    prináša kreatívne nápady
•    podporuje v nás lásku, nezištnosť, obetavosť a túžbu pomáhať
•    pomáha zbaviť sa nepríjemných závislostí
•    premieňa negatívne emócie a správanie na dobro, múdrosť a lásku
•    používa sa pri chorobách spôsobených strachom, stresom, napätím, či nespracovanými zážitkami
•    pomáha pri migréne a bolestiach hlavy
•    pomáha odstrániť nespavosť
•    používa sa na liečenie fóbií, neuróz, halucinácií a hystérie
•    má očistný vplyv na cievy
•    pomáha pri liečení ochorení krvi a pri pohlavných chorobách
•    pomáha pri nízkom krvnom tlaku
•    pomáha pri cukrovke
•    čistí obytné priestory
.

- 100% čistý sójový vosk,
- Drevený prírodný knôt,
- Prémiové esenciálne oleje + vonné látky
- Ručná výroba  
- Skutočné prírodné drahokamy
- Hmotnosť sviečky: 230 gramov
- Čas horenia cca. 40h


Prírodný sójový vosk vs. parafínový vosk
Sójové sviečky ktoré sú ekologické na prvý pohľad vyzerajú a voňajú rovnako ako parafínové, no ponúkajú výrazné výhody.
Sviečky ktoré sa bežne predávajú v obchodoch sú parafínové a sú vyrobené z ropy, čo patrí k neobnoviteľným zdrojom. Pričom spaľovanie mnohých ropných sviečok uvoľňuje do ovzdušia látky (toxický benzén a toluén- známe karcinogény), ktoré nepôsobia priaznivo na naše zdravie a sú spájané aj s astmou.
Prečo si zvoliť sviečku zo sójového vosku Everflame? Sójový vosk je z obnoviteľných zdrojov. Horí omnoho čistejšie a pri nižšej teplote ako parafínový vosk.
Sójová sviečka môže byť síce trochu drahšia, ale môže Vám potom robiť radosť dlhšiu dobu a hlavne v zdravom prostredí.


+ Keď sviečku prvýkrát pálite, nechajte voskom pokryť celú plochu. Naučíte tým sviečku horieť rovnomerne naprieč, predĺži sa doba horenia. Asi najčastejším problémom, s ktorým sa milovníci sviečok stretávajú, je takzvané „tunelovanie“ sviečky. V praxi to znamená, že vosk sa topí iba v strede sviečky a nie rovnomerne po celom povrchu, čo spôsobuje, že sa tu tvorí diera alebo akýsi „tunel“. Vosk má totiž čosi ako pamäť a prvotný bazénik sviečke zaručí, že pri každom ďalšom zapálení bude horieť dobre. To znamená napríklad, že sviečka nebude “tunelovať”, teda že zvyšky vosku neostanú nevyužité na stenách pohára. Ak by to nastalo a kameň je veľký, vyberte ho kým sa vosk rovnomerne neroztopí. Ďalšou možnosťou keď sa už vytvorí tunel je vyrovanie povrchu lyžičkou a rovnomerné zahriatie povrchu horúcim vzduchom. Niekedy pomôže aj obaliť pohár alobalom s dierkou v strede na pár minút.
+ Sviečky by sa nemali naraz páliť dlhšie ako štyri hodiny.
+ Prestaňte používať sviečku, keď v spodnej časti nádoby zostane 1 cm vosku.

Každý drahokam je jedinečný, trošku iného tvaru. Tzn. obrázok sa mierne môže líšiť od skutočnosti.

V prípade že máte záujem o spoluprácu ohľadom našich sviečok v rámci veľkoobchodu, obchodu, e-shopu a pod., prosíme ozvite sa nám na info@interion.sk


ENG

SPIRITUAL BALANCE CANDLE

 

Gemstone - Amethyst

 

balance - clarity - peace

 

Light this candle to balance the mood, calm the mind and relieve stress. Amethyst is considered to be the strongest and most protective crystal. Thanks to the deep connection with the chakra of the third eye, Amethyst will help strengthen your intuition. Find the inner peace and cleanse the energy around you.

 

Appropriated properties and effects of Amethyst

 

• gives us confidence in life

• Amethyst soothes, dissolves fear, worry and anger

• brings balance to the relationship between man and woman, makes their love life harmonious

• clarifies vision, dreams and the future

• Teaches us humility and compassion

• helps intuition and meditation

• helps realize our visions

• brings creative ideas

• supports in us love, selflessness, sacrifice and the desire to help

• helps to get rid of unpleasant addictions

• Transforms negative emotions and behaviors into goodness, wisdom and love

• It is used for diseases caused by fear, stress, tension or unprocessed experiences

• helps with migraines and headaches

• helps eliminate insomnia

• is used to treat phobias, neuroses, hallucinations and hysteria

• has a cleansing effect on blood vessels

• helps in the treatment of blood diseases and venereal diseases

• helps with low blood pressure

• helps with diabetes

• cleans living spaces

.

 

- 100% pure soy wax,

- Natural wooden wick

- Premium essential oils + fragrances

- Hand made

- Real natural gems

- Candle weight: 230 grams

- Burning time approx. 40h

 

 

Natural soy wax vs. paraffin wax

Soy candles that are organic at first glance look and smell the same as paraffin, but offer significant benefits.

Candles that are commonly sold in stores are paraffin and are made from oil, which is a non-renewable resource. While the burning of many oil candles releases substances into the air (toxic benzene and toluene-known carcinogens) that do not have a positive effect on our health and are also associated with asthma.

Why choose an Everflame soy wax candle? Soy wax is from renewable sources. It burns much cleaner and at a lower temperature than paraffin wax.

The soy candle may be a little more expensive, but it can then make you happy for a longer time and especially in a healthy environment.

 

 

+ When burning a candle for the first time, let the whole area cover with wax. This will teach the candle to burn evenly across, extending the burning time.

+ Candles should not be fired for more than four hours at a time.

+ Stop using the candle when 1 cm of wax remains at the bottom of the container.

 

Each gemstone is unique, a slightly different shape. Ie. the image may differ slightly from the actual one.

 

HU

LELKI EGYENSÚLY GYERTYA

 

Drágakő - Ametiszt

 

egyensúly - világosság - béke

 

Gyújtsa meg ezt a gyertyát a hangulat kiegyensúlyozása, az elme megnyugtatása és a stressz enyhítése érdekében. Az ametiszt a legerősebb és legvédőbb kristály. A harmadik szem csakrájával való mély kapcsolatnak köszönhetően Ametiszt segít megerősíteni intuíciódat. Találja meg a belső békét és tisztítsa meg a körülötted lévő energiát.

 

Ametiszt megfelelő tulajdonságai és hatásai

 

• bizalmat ad nekünk az élet iránt

• Az ametiszt megnyugtatja, oldja a félelmet, az aggodalmat és a haragot

• egyensúlyt teremt a férfi és a nő kapcsolatában, harmonikussá teszi szerelmi életüket

• tisztázza a jövőképet, az álmokat és a jövőt

• Alázatra és együttérzésre tanít minket

• segíti az intuíciót és a meditációt

• segít megvalósítani elképzeléseinket

• kreatív ötleteket hoz

• támogatja bennünk a szeretetet, az önzetlenséget, az áldozatot és a segíteni akarást

• segít megszabadulni a kellemetlen szenvedélyektől

• A negatív érzelmeket és viselkedést jósággá, bölcsességgé és szeretetté alakítja

• Félelem, stressz, feszültség vagy feldolgozatlan élmények okozta betegségek esetén alkalmazzák

• segíti a migrént és a fejfájást

• segít megszüntetni az álmatlanságot

• fóbiák, neurózisok, hallucinációk és hisztéria kezelésére szolgál

• tisztító hatású az erekre

• segít a vérbetegségek és a nemi betegségek kezelésében

• segít az alacsony vérnyomás esetén

• segít a cukorbetegségben

• kitisztítja a lakótereket

.

 

- 100% tiszta szójaviasz,

- Természetes fa kanóc

- Prémium illóolajok + illatanyagok

- Kézzel készített

- Valódi természetes drágakövek

- Gyertya súlya: 230 gramm

- Égési idő kb. 40h

 

 

Természetes szójaviasz vs. parafin viasz

Az első pillantásra szerves szójagyertyák ugyanolyan kinézetűek és szagúak, mint a paraffin, de jelentős előnyökkel járnak.

A boltokban általában forgalmazott gyertyák paraffinból készülnek, és olajból készülnek, amely nem megújuló erőforrás. Míg sok olajgyertya égése során olyan anyagok kerülnek a levegőbe (mérgező benzol és toluol ismert rákkeltő anyagok), amelyek nincsenek pozitív hatással egészségünkre, és asztmával is társulnak.

Miért válasszon egy Everflame szójaviasz gyertyát? A szójaviasz megújuló forrásokból származik. Sokkal tisztábban és alacsonyabb hőmérsékleten ég, mint a paraffinviasz.

Lehet, hogy a szója gyertya egy kicsit drágább, de ezután hosszabb ideig boldoggá teheti Önt, különösen egészséges környezetben.

 

 

+ A gyertya első elégetésénél hagyja, hogy az egész területet viasz borítsa be. Ez megtanítja a gyertyát egyenletesen égni, meghosszabbítva az égési időt.

+ A gyertyákat nem szabad egyszerre négy óránál tovább lőni.

+ Ha a tartály alján 1 cm viasz marad, hagyja abba a gyertya használatát.

 

Minden drágakő egyedi, kissé más alakú. Azaz. a kép kissé eltérhet a valóságtól.

 

RO

LUMANĂ DE BILANȚ SPIRITUAL

 

Piatră prețioasă - Ametist

 

echilibru - claritate - pace

 

Aprindeți această lumânare pentru a echilibra starea de spirit, pentru a calma mintea și a calma stresul. Ametistul este considerat a fi cel mai puternic și mai protector cristal. Datorită conexiunii profunde cu chakra celui de-al treilea ochi, ametistul vă va ajuta să vă consolidați intuiția. Găsiți pacea interioară și curățați energia din jurul vostru.

 

Proprietăți și efecte adecvate ale ametistului

 

• ne dă încredere în viață

• Ametistul calmează, dizolvă frica, îngrijorarea și furia

• aduce echilibru relației dintre bărbat și femeie, face viața lor amoroasă armonioasă

• clarifică viziunea, visele și viitorul

• Ne învață smerenia și compasiunea

• ajută la intuiție și meditație

• ne ajută să ne realizăm viziunile

• aduce idei creative

• susține în noi dragostea, altruismul, sacrificiul și dorința de a ajuta

• ajută la scăderea dependențelor neplăcute

• Transformă emoțiile și comportamentul negativ în bunătate, înțelepciune și dragoste

• Este utilizat pentru bolile cauzate de frică, stres, tensiune sau experiențe neprocesate

• ajută la migrene și dureri de cap

• ajută la eliminarea insomniei

• este utilizat pentru tratarea fobiilor, nevrozelor, halucinațiilor și isteriei

• are un efect de curățare asupra vaselor de sânge

• ajută la tratarea bolilor de sânge și a bolilor venerice

• ajută la scăderea tensiunii arteriale

• ajută la diabet

• curăță spațiile de locuit

.

 

- ceară de soia pură 100%,

- fitil natural din lemn

- Uleiuri esențiale premium + parfumuri

- Făcut manual

- Adevărate pietre naturale

- Greutatea lumânării: 230 grame

- Timp de ardere aprox. 40h

 

 

Ceara de soia naturala vs. parafină

Lumanarile din soia care sunt organice la prima vedere arata si miros la fel ca parafina, dar ofera beneficii semnificative.

Lumânările care se vând în mod obișnuit în magazine sunt parafină și sunt fabricate din ulei, care este o resursă neregenerabilă. În timp ce arderea multor lumânări cu ulei eliberează substanțe în aer (substanțe cancerigene toxice pentru benzen și toluen), care nu au un efect pozitiv asupra sănătății noastre și sunt, de asemenea, asociate cu astmul.

De ce să alegi o lumânare Everflame din ceară de soia? Ceara de soia provine din surse regenerabile. Arde mult mai curat și la o temperatură mai scăzută decât ceara de parafină.

Lumânarea cu soia poate fi puțin mai scumpă, dar vă poate face apoi fericit pentru o perioadă mai lungă de timp și mai ales într-un mediu sănătos.

 

 

+ Când ardeți lumânarea pentru prima dată, lăsați întreaga zonă să se acopere cu ceară. Aceasta va învăța lumânarea să ardă uniform, prelungind timpul de ardere.

+ Lumânările nu trebuie arse mai mult de patru ore la rând.

+ Nu mai folosi lumânarea când rămâne 1 cm de ceară în fundul recipientului.

 

Fiecare piatră prețioasă este unică, are o formă ușor diferită. Adică. imaginea poate diferi ușor de cea reală

Podobné produkty