0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Sviečka Interion Everflame sójová Sviečka Interion Everflame sójová
  • Sviečks Kristal Sviečks Kristal
-34%

Sviečka Everflame s polodrahokamom Krištáľ

SKU: 2393 Clear quartz

Rýchly prehľad

Sviečka s polodrahokamom krištáľ (Clear quartz). Vonná esencia: Anglická hruška a frézia. Čas horenia 40hodín. 100% čistý prírodný sójový vosk. Čakra: Korunná. Akcia! Pri objednávke 3 a viac sviečok + 1 zdarma. Platí aj na mix druhov. Pri objednávke dopíšte typ sviečky zdarma. Pri objednávke napr. 6 ks +2ks zdarma. atď.

Dostupnosť: Skladom

Bežná cena: 19,40 €

Akciová cena Bez DPH: 10,75 € S DPH: 12,90 €

Detaily

SVIEČKA JASNOSTI

Polodrahokam - Krištáľ
jasnosť - meditácia - zosilnenie

Jedná sa o najuniverzálnejší základný polodrahokam. Zapáľte túto sviečku a získajte jasnosť a priehľadnosť mysle. Prístupom k energii Krištáľu ste schopní vyjasniť si, čo skutočne chcete. Krištáľ tiež zosilňuje energiu a vibrácie. Stimulujte svoju korunnú čakru, meditujte a nechajte svoju myseľ krištáľovo čistú. Krištáľ je kameň s najširším rozsahom liečebných účinkov.

Vlastnosti a účinky privlastňované krištáľom:

Silný ochranný kameň    
Jeho čistá a jasná energia odstraňuje blokády, narušenie aury a nesúlad duše
Nabíja nás neustále novou energiou
Prehlbuje intuíciu a meditáciu. Všade na svete je cenený ako meditačný kameň
Vyjasňuje atmosféru, vyžaruje čistotu a vnáša súlad do priestoru, v ktorom sa nachádza   
Ideálny kameň do domácnosti alebo do kancelárie

Liečivé účinky

    krištál je kameň s najširším rozsahom liečebných účinkov
    vyrovnáva, čistí a chráni našu auru, čím nás nabíja novou vitalitou
    pri poruche rovnováhy a závratoch


- 100% čistý sójový vosk,
- Drevený prírodný knôt,
- Prémiové esenciálne oleje + vonné látky
- Ručná výroba  
- Skutočné prírodné drahokamy
- Hmotnosť sviečky: 230 gramov
- Čas horenia cca. 40h


Prírodný sójový vosk vs. parafínový vosk
Sójové sviečky ktoré sú ekologické na prvý pohľad vyzerajú a voňajú rovnako ako parafínové, no ponúkajú výrazné výhody.
Sviečky ktoré sa bežne predávajú v obchodoch sú parafínové a sú vyrobené z ropy, čo patrí k neobnoviteľným zdrojom. Pričom spaľovanie mnohých ropných sviečok uvoľňuje do ovzdušia látky (toxický benzén a toluén- známe karcinogény), ktoré nepôsobia priaznivo na naše zdravie a sú spájané aj s astmou.
Prečo si zvoliť sviečku zo sójového vosku Everflame? Sójový vosk je z obnoviteľných zdrojov. Horí omnoho čistejšie a pri nižšej teplote ako parafínový vosk.
Sójová sviečka môže byť síce trochu drahšia, ale môže Vám potom robiť radosť dlhšiu dobu a hlavne v zdravom prostredí.


+ Keď sviečku prvýkrát pálite, nechajte voskom pokryť celú plochu. Naučíte tým sviečku horieť rovnomerne naprieč, predĺži sa doba horenia. Asi najčastejším problémom, s ktorým sa milovníci sviečok stretávajú, je takzvané „tunelovanie“ sviečky. V praxi to znamená, že vosk sa topí iba v strede sviečky a nie rovnomerne po celom povrchu, čo spôsobuje, že sa tu tvorí diera alebo akýsi „tunel“. Vosk má totiž čosi ako pamäť a prvotný bazénik sviečke zaručí, že pri každom ďalšom zapálení bude horieť dobre. To znamená napríklad, že sviečka nebude “tunelovať”, teda že zvyšky vosku neostanú nevyužité na stenách pohára. Ak by to nastalo a kameň je veľký, vyberte ho kým sa vosk rovnomerne neroztopí. Ďalšou možnosťou keď sa už vytvorí tunel je vyrovanie povrchu lyžičkou a rovnomerné zahriatie povrchu horúcim vzduchom. Niekedy pomôže aj obaliť pohár alobalom s dierkou v strede na pár minút.
+ Sviečky by sa nemali naraz páliť dlhšie ako štyri hodiny.
+ Prestaňte používať sviečku, keď v spodnej časti nádoby zostane 1 cm vosku..

Každý drahokam je jedinečný, trošku iného tvaru. Tzn. obrázok sa mierne môže líšiť od skutočnosti.
V prípade že máte záujem o spoluprácu ohľadom našich sviečok v rámci veľkoobchodu, obchodu, e-shopu a pod., prosíme ozvite sa nám na info@interion.sk

CLEARANCE CANDLE

 

Semi-precious stone – Clear Crystal

clarity - meditation - amplification

 

It is the most universal basic semi-precious stone. Light this candle and get clarity and transparency of mind. By accessing the energy of the Crystal, you are able to clarify what you really want. The crystal also amplifies energy and vibration. Stimulate your crown chakra, meditate and keep your mind crystal clear. Crystal is a stone with the widest range of healing effects.

 

Properties and effects appropriated by crystal:

 

Strong protective stone

Its pure and clear energy removes blockages, aura disturbances and soul inconsistencies

It constantly charges us with new energy

It deepens intuition and meditation. It is valued everywhere in the world as a meditation stone

It clarifies the atmosphere, radiates purity and brings harmony to the space in which it is located

The ideal stone for the home or office

 

The healing effects

 

    crystal is a stone with the widest range of healing effects

    balances, cleanses and protects our aura, thus charging us with new vitality

    in case of imbalance and dizziness

 

 

- 100% pure soy wax,

- Natural wooden wick

- Premium essential oils + fragrances

- Hand made

- Real natural gems

- Candle weight: 230 grams

- Burning time approx. 40h

 

 

Natural soy wax vs. paraffin wax

Soy candles that are organic at first glance look and smell the same as paraffin, but offer significant benefits.

Candles that are commonly sold in stores are paraffin and are made from oil, which is a non-renewable resource. While the burning of many oil candles releases substances into the air (toxic benzene and toluene-known carcinogens) that do not have a positive effect on our health and are also associated with asthma.

Why choose an Everflame soy wax candle? Soy wax is from renewable sources. It burns much cleaner and at a lower temperature than paraffin wax.

The soy candle may be a little more expensive, but it can then make you happy for a longer time and especially in a healthy environment.

 

 

+ When burning a candle for the first time, let the whole area cover with wax. This will teach the candle to burn evenly across, extending the burning time.

+ Candles should not be fired for more than four hours at a time.

+ Stop using the candle when 1 cm of wax remains at the bottom of the container.

 

Each gemstone is unique, a slightly different shape. Ie. the image may differ slightly from the actual one.

HU

A TISZTULÁS GYERTYÁLYA

 

Féldrágakő - Kristály

világosság - meditáció - erősítés

 

Ez a leguniverzálisabb féldrágakő. Gyújtsa meg ezt a gyertyát, és érthetőbbé és átláthatóbbá váljon. A Kristály energiájához való hozzáféréssel tisztázni tudja, mit akar valójában. A kristály felerősíti az energiát és a rezgést is. Serkentsd koronacsakrádat, meditálj és tartsd kristálytiszta elmédet. A kristály a legszélesebb körű gyógyhatású kő.

 

A kristály által tulajdonított tulajdonságok és hatások:

 

Erős védőkő

Tiszta és tiszta energiája eltávolítja az elzáródásokat, aura zavarokat és a lélek következetlenségeit

Folyamatosan új energiával tölt fel bennünket

Mélyíti az intuíciót és a meditációt. A világon mindenhol meditációs kőként értékelik

Tisztázza a légkört, tisztaságot sugároz és harmóniát hoz a térbe, amelyben található

Ideális kő otthoni vagy irodai használatra

 

A gyógyhatások

 

    A kristály a legszélesebb körű gyógyhatású kő

    kiegyensúlyozza, megtisztítja és védi auránkat, ezáltal új életerővel tölt fel bennünket

    egyensúlyhiány és szédülés esetén

 

 

- 100% tiszta szójaviasz,

- Természetes fa kanóc

- Prémium illóolajok + illatanyagok

- Kézzel készített

- Valódi természetes drágakövek

- Gyertya súlya: 230 gramm

- Égési idő kb. 40h

 

 

Természetes szójaviasz vs. parafin viasz

Az első pillantásra szerves szójagyertyák ugyanolyan kinézetűek és szagúak, mint a paraffin, de jelentős előnyökkel járnak.

A boltokban általában forgalmazott gyertyák paraffinból készülnek, és olajból készülnek, amely nem megújuló erőforrás. Míg sok olajgyertya égése során olyan anyagok kerülnek a levegőbe (mérgező benzol és toluol ismert rákkeltő anyagok), amelyek nincsenek pozitív hatással egészségünkre, és asztmával is társulnak.

Miért válasszon egy Everflame szójaviasz gyertyát? A szójaviasz megújuló forrásokból származik. Sokkal tisztábban és alacsonyabb hőmérsékleten ég, mint a paraffinviasz.

Lehet, hogy a szója gyertya egy kicsit drágább, de ezután hosszabb ideig boldoggá teheti Önt, különösen egészséges környezetben.

 

 

+ A gyertya első elégetésénél hagyja, hogy az egész területet viasz borítsa be. Ez megtanítja a gyertyát egyenletesen égni, meghosszabbítva az égési időt.

+ A gyertyákat nem szabad egyszerre négy óránál tovább lőni.

+ Ha a tartály alján 1 cm viasz marad, hagyja abba a gyertya használatát.

 

Minden drágakő egyedi, kissé más alakú. Azaz. a kép kissé eltérhet a valóságtól.

 

RO

CLARITATE

 

Piatra semipretioasa - Cristal

claritate - meditație - amplificare

 

Este cea mai universală piatră semi-prețioasă de bază. Aprindeți această lumânare și obțineți claritate și transparență a minții. Accesând energia Cristalului, puteți clarifica ceea ce doriți cu adevărat. De asemenea, cristalul amplifică energia și vibrațiile. Stimulează-ți chakra coroanei, meditează și păstrează-ți mintea limpede. Cristalul este o piatră cu cea mai largă gamă de efecte de vindecare.

 

Proprietăți și efecte însușite de cristal:

 

Piatra de protectie puternica

Energia sa pură și clară elimină blocajele, tulburările de aură și inconsecvențele sufletului

Ne încarcă constant cu energie nouă

Adâncește intuiția și meditația. Este apreciat peste tot în lume ca o piatră de meditație

Clarifică atmosfera, radiază puritate și aduce armonie spațiului în care se află

Piatra ideală pentru casă sau birou

 

Efectele vindecătoare

 

    cristalul este o piatră cu cea mai largă gamă de efecte de vindecare

    echilibrează, curăță și protejează aura noastră, încărcându-ne astfel cu o nouă vitalitate

    în caz de dezechilibru și amețeli

 

 

- ceară de soia pură 100%,

- fitil natural din lemn

- Uleiuri esențiale premium + parfumuri

- Făcut manual

- Adevărate pietre naturale

- Greutatea lumânării: 230 grame

- Timp de ardere aprox. 40h

 

 

Ceara de soia naturala vs. parafină

Lumanarile din soia care sunt organice la prima vedere arata si miros la fel ca parafina, dar ofera beneficii semnificative.

Lumânările care se vând în mod obișnuit în magazine sunt parafină și sunt fabricate din ulei, care este o resursă neregenerabilă. În timp ce arderea multor lumânări cu ulei eliberează substanțe în aer (substanțe cancerigene toxice cunoscute pentru benzen și toluen), care nu au un efect pozitiv asupra sănătății noastre și sunt, de asemenea, asociate cu astmul.

De ce să alegi o lumânare Everflame din ceară de soia? Ceara de soia provine din surse regenerabile. Arde mult mai curat și la o temperatură mai scăzută decât ceara de parafină.

Lumânarea cu soia poate fi puțin mai scumpă, dar vă poate face apoi fericit pentru o perioadă mai lungă de timp și mai ales într-un mediu sănătos.

 

 

+ Când ardeți lumânarea pentru prima dată, lăsați întreaga zonă să se acopere cu ceară. Aceasta va învăța lumânarea să ardă uniform, prelungind timpul de ardere.

+ Lumânările nu trebuie arse mai mult de patru ore la rând.

+ Nu mai folosi lumânarea când rămâne 1 cm de ceară în fundul recipientului.

 

Fiecare piatră prețioasă este unică, are o formă ușor diferită. Adică. imaginea poate diferi ușor de cea reală.

Podobné produkty