0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Sójová sviečka Turmalín Sójová sviečka Turmalín
  • Sviečka s drahokamom Sviečka s drahokamom
-34%

Sviečka Everflame s drahokamom Turmalín

SKU: 2379 Tourmaline

Rýchly prehľad

Sviečka s drahokamom Turmalín. Vonná esencia: Morská soľ a šalvia . Čas horenia 40hodín. 100% čistý prírodný sójový vosk. Čakra: Šiesta čakra - tretie oko. Akcia! Pri objednávke 3 a viac sviečok + 1 zdarma. Platí aj na mix druhov. Pri objednávke dopíšte typ sviečky zdarma. Pri objednávke napr. 6 ks +2ks zdarma. atď.

Dostupnosť: Skladom

Bežná cena: 19,40 €

Akciová cena Bez DPH: 10,75 € S DPH: 12,90 €

Detaily

SVIEČKA OCHRANY

Drahokam - Čierny turmalín ochrana – energia – uzemnenie (grounding)

Zapáľte túto sviečku a chráňte svoju auru pred každou nežiaducou negatívnou energiou. Čierny turmalín má silné väzby na koreňovú čakru a energiu Zeme. Čierny turmalín absorbuje každú negatívnu vonkajšiu energiu, ale aj vnútornú negatívnu energiu, ako sú úzkostné myšlienky alebo nechcené, staré zvyky. Odstraňuje stres, zlosť, strach. Turmalín čierny (Skoryl) je výnimočný jedinečný kameň, pretože nemá nikdy nepriaznivé účinky a navyše je to ochranný kameň, ktorý pôsobí vždy v prospech svojho nositeľa a prináša mu radosť. Vťahuje do seba nepriaznivé pôsobenie iných ľudí, závisť, nedôveru, hnev, zlobu. Taktiež ochraňuje pred škodlivým elektrožiarením - TV, počítač, mikrovlnka, mobil a pod.

Privlastňované vlastnosti a účinky Turmalínu:

Čierny turmalín má neobyčajne silný ochranný účinok prispieva k rozvoju osobnosti zbavuje nás záporných energií vzbudzuje radosť zo života dodáva novú energiu celému nášmu organizmu pomáha pri nevoľnosti a závratoch na posilnenie pamäti používa sa pri roztrúsenej skleróze, zápaloch nervov a infekciách

- 100% čistý sójový vosk,

- Drevený prírodný knôt,

- Prémiové esenciálne oleje + vonné látky

- Ručná výroba

- Skutočné prírodné drahokamy

- Hmotnosť sviečky: 230 gramov

- Čas horenia cca. 40h

Prírodný sójový vosk vs. parafínový vosk:

Sójové sviečky ktoré sú ekologické na prvý pohľad vyzerajú a voňajú rovnako ako parafínové, no ponúkajú výrazné výhody. Sviečky ktoré sa bežne predávajú v obchodoch sú parafínové a sú vyrobené z ropy, čo patrí k neobnoviteľným zdrojom. Pričom spaľovanie mnohých ropných sviečok uvoľňuje do ovzdušia látky (toxický benzén a toluén- známe karcinogény), ktoré nepôsobia priaznivo na naše zdravie a sú spájané aj s astmou. Prečo si zvoliť sviečku zo sójového vosku Everflame? Sójový vosk je z obnoviteľných zdrojov. Horí omnoho čistejšie a pri nižšej teplote ako parafínový vosk. Sójová sviečka môže byť síce trochu drahšia, ale môže Vám potom robiť radosť dlhšiu dobu a hlavne v zdravom prostredí.


+ Keď sviečku prvýkrát pálite, nechajte voskom pokryť celú plochu. Naučíte tým sviečku horieť rovnomerne naprieč, predĺži sa doba horenia. Asi najčastejším problémom, s ktorým sa milovníci sviečok stretávajú, je takzvané „tunelovanie“ sviečky. V praxi to znamená, že vosk sa topí iba v strede sviečky a nie rovnomerne po celom povrchu, čo spôsobuje, že sa tu tvorí diera alebo akýsi „tunel“. Vosk má totiž čosi ako pamäť a prvotný bazénik sviečke zaručí, že pri každom ďalšom zapálení bude horieť dobre. To znamená napríklad, že sviečka nebude “tunelovať”, teda že zvyšky vosku neostanú nevyužité na stenách pohára. Ak by to nastalo a kameň je veľký, vyberte ho kým sa vosk rovnomerne neroztopí. Ďalšou možnosťou keď sa už vytvorí tunel je vyrovanie povrchu lyžičkou a rovnomerné zahriatie povrchu horúcim vzduchom. Niekedy pomôže aj obaliť pohár alobalom s dierkou v strede na pár minút.
+ Sviečky by sa nemali naraz páliť dlhšie ako štyri hodiny.
+ Prestaňte používať sviečku, keď v spodnej časti nádoby zostane 1 cm vosku.

Každý drahokam je jedinečný, trošku iného tvaru. Tzn. obrázok sa mierne môže líšiť od skutočnosti.

V prípade že máte záujem o spoluprácu ohľadom našich sviečok v rámci veľkoobchodu, obchodu, e-shopu a pod., prosíme ozvite sa nám na info@interion.sk

ENG

PROTECTION CANDLE

 

Gemstone - Black tourmaline protection - energy - grounding

 

Light this candle and protect your aura from any unwanted negative energy. Black tourmaline has strong links to the root chakra and the energy of the Earth. Black tourmaline absorbs every negative external energy, but also internal negative energy, such as anxious thoughts or unwanted, old habits. Removes stress, anger, fear. Tourmaline black (Skoryl) is an exceptionally unique stone, because it never has adverse effects and, in addition, it is a protective stone that always works for the benefit of its wearer and brings him joy. It involves the adverse effects of other people, envy, distrust, anger, anger. It also protects against harmful electric radiation - TV, computer, microwave, mobile phone, etc.

 

Appropriated properties and effects of Tourmaline:

 

Black tourmaline has an extraordinarily strong protective effect contributes to the development of personality deprives us of negative energies arouses the joy of life supplies new energy to our whole body helps with nausea and dizziness to strengthen memory is used for multiple sclerosis, nerve inflammation and infections

 

- 100% pure soy wax,

 

- Natural wooden wick

 

- Premium essential oils + fragrances

 

- Hand made

 

- Real natural gems

 

- Candle weight: 230 grams

 

- Burning time approx. 40h

 

Natural soy wax vs. paraffin wax:

 

Soy candles that are organic at first glance look and smell the same as paraffin, but offer significant benefits. Candles that are commonly sold in stores are paraffin and are made from oil, which is a non-renewable resource. While the burning of many oil candles releases substances into the air (toxic benzene and toluene-known carcinogens) that do not have a positive effect on our health and are also associated with asthma. Why choose an Everflame soy wax candle? Soy wax is from renewable sources. It burns much cleaner and at a lower temperature than paraffin wax. The soy candle may be a little more expensive, but it can then make you happy for a longer time and especially in a healthy environment.

 

+ When burning the candle for the first time, let the whole area cover with wax. This will teach the candle to burn evenly across, extending the burning time.

 

+ Candles should not be fired for more than four hours at a time.

 

+ Stop using the candle when 1 cm of wax remains at the bottom of the container.

 

Each gemstone is unique, a slightly different shape. Ie. the image may differ slightly from the actual one.

 

HU

VÉDŐGYERTYA

 

Drágakő - fekete turmalin védelem - energia - földelés

 

Gyújtsd meg ezt a gyertyát, és védd meg aurádat minden nem kívánt negatív energiától. A fekete turmalin szorosan kapcsolódik a gyökércsakrához és a Föld energiájához. A fekete turmalin elnyeli minden negatív külső energiát, de a belső negatív energiákat is, például szorongó gondolatokat vagy nem kívánt, régi szokásokat. Eltávolítja a stresszt, a haragot, a félelmet. A turmalin fekete (Skoryl) kivételesen egyedülálló kő, mivel soha nem jár káros hatásokkal, ráadásul olyan védőkő, amely mindig viselője javára szolgál, és örömet okoz neki. Ez magában foglalja más emberek káros hatásait, irigységet, bizalmatlanságot, haragot, haragot. Véd a káros elektromos sugárzásoktól is - TV, számítógép, mikrohullámú sütő, mobiltelefon stb.

 

A turmalin megfelelő tulajdonságai és hatásai:

 

A fekete turmalinnak rendkívül erős védőhatása van, hozzájárul a személyiség fejlődéséhez, megfoszt minket a negatív energiáktól, felkelti az élet öröme új energiát szolgáltat az egész testünkhöz segít hányinger és szédülés esetén a memória erősítésében szklerózis multiplex, ideggyulladás és fertőzések esetén

 

- 100% tiszta szójaviasz,

 

- Természetes fa kanóc

 

- Prémium illóolajok + illatanyagok

 

- Kézzel készített

 

- Valódi természetes drágakövek

 

- Gyertya súlya: 230 gramm

 

- Égési idő kb. 40h

 

Természetes szójaviasz vs. parafin viasz:

 

Az első pillantásra szerves szójagyertyák ugyanolyan kinézetűek és szagúak, mint a paraffin, de jelentős előnyökkel járnak. A boltokban általában forgalmazott gyertyák paraffinból készülnek, és olajból készülnek, amely nem megújuló erőforrás. Míg sok olajgyertya égése során olyan anyagok kerülnek a levegőbe (mérgező benzol és toluol ismert rákkeltő anyagok), amelyek nincsenek pozitív hatással egészségünkre, és asztmával is társulnak. Miért válasszon egy Everflame szójaviasz gyertyát? A szójaviasz megújuló forrásokból származik. Sokkal tisztábban és alacsonyabb hőmérsékleten ég, mint a paraffinviasz. Lehet, hogy a szója gyertya egy kicsit drágább, de ezután hosszabb ideig boldoggá teheti Önt, különösen egészséges környezetben.

 

+ A gyertya első elégetésénél hagyja, hogy az egész területet viasz borítsa be. Ez megtanítja a gyertyát egyenletesen égni, meghosszabbítva az égési időt.

 

+ A gyertyákat nem szabad egyszerre négy óránál tovább lőni.

 

+ Ha a tartály alján 1 cm viasz marad, hagyja abba a gyertya használatát.

 

Minden drágakő egyedi, kissé más alakú. Azaz. a kép kissé eltérhet a valóságtól.

 

RO

LUMANA DE PROTECTIE

 

Piatră prețioasă - Protecție turmalină neagră - energie - împământare

 

Aprindeți această lumânare și protejați-vă aura de orice energie negativă nedorită. Turmalina neagră are legături puternice cu chakra rădăcinii și energia Pământului. Turmalina neagră absoarbe fiecare energie externă negativă, dar și energie negativă internă, cum ar fi gândurile anxioase sau obiceiurile vechi nedorite. Îndepărtează stresul, furia, frica. Negrul de turmalină (Skoryl) este o piatră excepțional de unică, deoarece nu are niciodată efecte adverse și, în plus, este o piatră de protecție care funcționează întotdeauna în beneficiul purtătorului său și îi aduce bucurie. Implică efectele adverse ale altor persoane, invidie, neîncredere, furie, furie. De asemenea, protejează împotriva radiațiilor electrice nocive - TV, computer, cuptor cu microunde, telefon mobil etc.

 

Proprietăți și efecte adecvate ale turmalinei:

 

Turmalina neagră are un efect protector extrem de puternic contribuie la dezvoltarea personalității ne privește de energiile negative stârnește bucuria vieții furnizează energie nouă întregului nostru corp ajută la greață și amețeli la întărirea memoriei este utilizată în scleroza multiplă, inflamația nervilor și infecțiile

 

- ceară de soia pură 100%,

 

- fitil natural din lemn

 

- Uleiuri esențiale premium + parfumuri

 

- Făcut manual

 

- Adevărate pietre naturale

 

- Greutatea lumânării: 230 grame

 

- Timp de ardere aprox. 40h

 

Ceara de soia naturala vs. parafină:

 

Lumanarile din soia care sunt organice la prima vedere arata si miros la fel ca parafina, dar ofera beneficii semnificative. Lumânările care se vând în mod obișnuit în magazine sunt parafină și sunt fabricate din ulei, care este o resursă neregenerabilă. În timp ce arderea multor lumânări cu ulei eliberează substanțe în aer (substanțe cancerigene toxice pentru benzen și toluen), care nu au un efect pozitiv asupra sănătății noastre și sunt, de asemenea, asociate cu astmul. De ce să alegi o lumânare Everflame din ceară de soia? Ceara de soia provine din surse regenerabile. Arde mult mai curat și la o temperatură mai scăzută decât ceara de parafină. Lumânarea cu soia poate fi puțin mai scumpă, dar vă poate face apoi fericit pentru o perioadă mai lungă de timp și mai ales într-un mediu sănătos.

 

+ Când ardeți lumânarea pentru prima dată, lăsați întreaga zonă să se acopere cu ceară. Aceasta va învăța lumânarea să ardă uniform, prelungind timpul de ardere.

 

+ Lumânările nu trebuie arse mai mult de patru ore la rând.

 

+ Nu mai folosi lumânarea când rămâne 1 cm de ceară în fundul recipientului.

 

Fiecare piatră prețioasă este unică, are o formă ușor diferită. Adică. imaginea poate diferi ușor de cea reală.

Podobné produkty