0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Sójová sviečka Everflame ruženín Sójová sviečka Everflame ruženín
-34%

Sviečka Everflame s drahokamom Ruženín

SKU: Everflame 2355 Rose quartz

Rýchly prehľad

Sviečka s drahokamom ruženín. Vonná esencia: oceán-jantár. Čas horenia 40hodín. 100% čistý prírodný sójový vosk. Čakra: srdcová. Akcia! Pri objednávke 3 a viac sviečok + 1 zdarma. Platí aj na mix druhov. Pri objednávke dopíšte typ sviečky zdarma. Pri objednávke napr. 6 ks +2ks zdarma. atď.

Dostupnosť: Skladom

Bežná cena: 19,40 €

Akciová cena Bez DPH: 10,75 € S DPH: 12,90 €

Detaily

SVIEČKA LÁSKY A VZŤAHOV

Posilňuje vernosť a pomáha nájsť šťastie v láske

Drahokam: Rose quartz – Ruženín láska - emócia - harmónia

Zapáľte túto sviečku na podporu lásky, priateľstva a pocitu čistého mieru a harmónie. Ruženín je krištáľ lásky a je mocným liečivým kameňom, ktorý sa spája s vašou srdcovou čakrou. Uzdravením svojej srdcovej čakry môžete začať prijímať lásku, láskavosť a súcit od seba aj k druhým.

- 100% čistý sójový vosk,

- Drevený prírodný knôt,

- Prémiové esenciálne oleje + vonné látky

- Ručná výroba

- Skutočné prírodné drahokamy

- Hmotnosť sviečky: 230 gramov

- Čas horenia cca. 40h

Liečivé účinky privlastňované ruženínu:

• Ukľudňuje srdce a podporuje liečbu psychosomatických ochorení srdca, zapríčinených emocionálnymi otrasmi

• posilňuje srdce

• zlepšuje spánok

• pomáha pri krvných chorobách

• pohlcuje elektromagnetický smog a elektromagnetické žiarenie

Prírodný sójový vosk vs. parafínový vosk:

Sójové sviečky ktoré sú ekologické na prvý pohľad vyzerajú a voňajú rovnako ako parafínové, no ponúkajú výrazné výhody. Sviečky ktoré sa bežne predávajú v obchodoch sú parafínové a sú vyrobené z ropy, čo patrí k neobnoviteľným zdrojom. Pričom spaľovanie mnohých ropných sviečok uvoľňuje do ovzdušia látky (toxický benzén a toluén- známe karcinogény), ktoré nepôsobia priaznivo na naše zdravie a sú spájané aj s astmou. Prečo si zvoliť sviečku zo sójového vosku Everflame? Sójový vosk je z obnoviteľných zdrojov. Horí omnoho čistejšie a pri nižšej teplote ako parafínový vosk. Sójová sviečka môže byť síce trochu drahšia, ale môže Vám potom robiť radosť dlhšiu dobu a hlavne v zdravom prostredí.


+ Keď sviečku prvýkrát pálite, nechajte voskom pokryť celú plochu. Naučíte tým sviečku horieť rovnomerne naprieč, predĺži sa doba horenia. Asi najčastejším problémom, s ktorým sa milovníci sviečok stretávajú, je takzvané „tunelovanie“ sviečky. V praxi to znamená, že vosk sa topí iba v strede sviečky a nie rovnomerne po celom povrchu, čo spôsobuje, že sa tu tvorí diera alebo akýsi „tunel“. Vosk má totiž čosi ako pamäť a prvotný bazénik sviečke zaručí, že pri každom ďalšom zapálení bude horieť dobre. To znamená napríklad, že sviečka nebude “tunelovať”, teda že zvyšky vosku neostanú nevyužité na stenách pohára. Ak by to nastalo a kameň je veľký, vyberte ho kým sa vosk rovnomerne neroztopí. Ďalšou možnosťou keď sa už vytvorí tunel je vyrovanie povrchu lyžičkou a rovnomerné zahriatie povrchu horúcim vzduchom. Niekedy pomôže aj obaliť pohár alobalom s dierkou v strede na pár minút.
+ Sviečky by sa nemali naraz páliť dlhšie ako štyri hodiny.
+ Prestaňte používať sviečku, keď v spodnej časti nádoby zostane 1 cm vosku.

Každý drahokam je jedinečný, trošku iného tvaru. Tzn. obrázok sa mierne môže líšiť od skutočnosti.

V prípade že máte záujem o spoluprácu ohľadom našich sviečok v rámci veľkoobchodu, obchodu, e-shopu a pod., prosíme ozvite sa nám na info@interion.sk

ENG

CANDLE OF LOVE AND RELATIONSHIPS

 

It strengthens fidelity and helps to find happiness in love

 

Gemstone: Rose quartz - love - emotion - harmony

 

Light this candle to promote love, friendship and a feeling of pure peace and harmony. Rosemary is the crystal of love and is a powerful healing stone that connects with your heart chakra. By healing your heart chakra, you can begin to receive love, kindness, and compassion from yourself and others.

 

- 100% pure soy wax,

 

- Natural wooden wick

 

- Premium essential oils + fragrances

 

- Hand made

 

- Real natural gems

 

- Candle weight: 230 grams

 

- Burning time approx. 40h

 

Medicinal effects appropriated by rosin:

 

• Soothes the heart and supports the treatment of psychosomatic heart disease caused by emotional shocks

 

• strengthens the heart

 

• improves sleep

 

• helps with blood diseases

 

• absorbs electromagnetic smog and electromagnetic radiation

 

Natural soy wax vs. paraffin wax:

 

Soy candles that are organic at first glance look and smell the same as paraffin, but offer significant benefits. Candles that are commonly sold in stores are paraffin and are made from oil, which is a non-renewable resource. While the burning of many oil candles releases substances into the air (toxic benzene and toluene-known carcinogens), which do not have a positive effect on our health and are also associated with asthma. Why choose an Everflame soy wax candle? Soy wax is from renewable sources. It burns much cleaner and at a lower temperature than paraffin wax. The soy candle may be a little more expensive, but it can then make you happy for a longer time and especially in a healthy environment.

 

+ When burning the candle for the first time, let the whole area cover with wax. This will teach the candle to burn evenly across, extending the burning time.

 

+ Candles should not be fired for more than four hours at a time.

 

+ Stop using the candle when 1 cm of wax remains at the bottom of the container.

 

Each gemstone is unique, a slightly different shape. Ie. the image may differ slightly from the actual one.

 

HU

A SZERETET ÉS A KAPCSOLATOK GYERTYA

 

Erősíti a hűséget és segít megtalálni a boldogságot a szerelemben

 

Drágakő: rózsakvarc - szeretet - érzelem - harmónia

 

Gyújtsa meg ezt a gyertyát, hogy elősegítse a szeretetet, a barátságot és a tiszta béke és harmónia érzését. A rozmaring a szeretet kristálya, és egy erős gyógyító kő, amely összekapcsolódik a szív csakráddal. A szívcsakrád gyógyításával elkezdhetsz szeretetet, kedvességet és együttérzést kapni önmagadtól és másoktól.

 

- 100% tiszta szójaviasz,

 

- Természetes fa kanóc

 

- Prémium illóolajok + illatanyagok

 

- Kézzel készített

 

- Valódi természetes drágakövek

 

- Gyertya súlya: 230 gramm

 

- Égési idő kb. 40h

 

Gyogyító hatások:

 

• Megnyugtatja a szívet és támogatja az érzelmi sokkok okozta pszichoszomatikus szívbetegségek kezelését

 

• erősíti a szívet

 

• javítja az alvást

 

• segít a vérbetegségekben

 

• elnyeli az elektromágneses szmogot és az elektromágneses sugárzást

 

Természetes szójaviasz vs. parafin viasz:

 

Az első pillantásra szerves szójagyertyák ugyanolyan kinézetűek és szagúak, mint a paraffin, de jelentős előnyökkel járnak. A boltokban általában forgalmazott gyertyák paraffinból készülnek, és olajból készülnek, amely nem megújuló erőforrás. Míg sok olajgyertya égése során olyan anyagok kerülnek a levegőbe (mérgező benzol és toluol ismert rákkeltő anyagok), amelyek nincsenek pozitív hatással egészségünkre, és asztmával is társulnak. Miért válasszon egy Everflame szójaviasz gyertyát? A szójaviasz megújuló forrásokból származik. Sokkal tisztábban és alacsonyabb hőmérsékleten ég, mint a paraffinviasz. Lehet, hogy a szójagyertya egy kicsit drágább, de ezután hosszabb ideig boldoggá teheti Önt, különösen egészséges környezetben.

 

+ A gyertya első elégetésénél hagyja, hogy az egész területet viasz borítsa be. Ez megtanítja a gyertyát egyenletesen égni, meghosszabbítva az égési időt.

 

+ A gyertyákat nem szabad egyszerre négy óránál tovább lőni.

 

+ Ha a tartály alján 1 cm viasz marad, hagyja abba a gyertya használatát.

 

Minden drágakő egyedi, kissé más alakú. Azaz. a kép kissé eltérhet a valóságtól.

 

 

RO

LUMANA DE IUBIRE ȘI RELAȚII

 

Întărește fidelitatea și ajută la găsirea fericirii în dragoste

 

Piatră prețioasă: Cuarț trandafir - dragoste - emoție - armonie

 

Aprindeți această lumânare pentru a promova iubirea, prietenia și un sentiment de pace pură și armonie. Rozmarinul este cristalul iubirii și este o piatră puternică de vindecare care se conectează cu chakra inimii tale. Vindecând chakra inimii tale, poți începe să primești iubire, bunătate și compasiune de la tine și de la ceilalți.

 

- ceară de soia pură 100%,

 

- fitil natural din lemn

 

- Uleiuri esențiale premium + parfumuri

 

- Făcut manual

 

- Adevărate pietre naturale

 

- Greutatea lumânării: 230 grame

 

- Timp de ardere aprox. 40h

 

Efecte medicinale însușite de colofoniu:

 

• Calmează inima și susține tratamentul bolilor cardiace psihosomatice cauzate de șocuri emoționale

 

• întărește inima

 

• îmbunătățește somnul

 

• ajută la bolile de sânge

 

• absoarbe smogul electromagnetic și radiațiile electromagnetice

 

Ceara de soia naturala vs. parafină:

 

Lumanarile din soia care sunt organice la prima vedere arata si miros la fel ca parafina, dar ofera beneficii semnificative. Lumânările care se vând în mod obișnuit în magazine sunt parafină și sunt fabricate din ulei, care este o resursă neregenerabilă. În timp ce arderea multor lumânări cu ulei eliberează substanțe în aer (substanțe cancerigene toxice pentru benzen și toluen), care nu au un efect pozitiv asupra sănătății noastre și sunt, de asemenea, asociate cu astmul. De ce să alegi o lumânare Everflame din ceară de soia? Ceara de soia provine din surse regenerabile. Arde mult mai curat și la o temperatură mai scăzută decât ceara de parafină. Lumânarea cu soia poate fi puțin mai scumpă, dar vă poate face apoi fericit pentru o perioadă mai lungă de timp și mai ales într-un mediu sănătos.

 

+ Când ardeți o lumânare pentru prima dată, lăsați întreaga zonă să se acopere cu ceară. Aceasta va învăța lumânarea să ardă uniform, prelungind timpul de ardere.

 

+ Lumânările nu trebuie arse mai mult de patru ore la rând.

 

+ Nu mai folosi lumânarea când rămâne 1 cm de ceară în fundul recipientului.

 

Fiecare piatră prețioasă este unică, are o formă ușor diferită. Adică. imaginea poate diferi ușor de cea reală.

Podobné produkty